Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017 r.(Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) o dystrybucji ubezpieczeń Grupa Brokerska Odys Sp. z o.o. (dalej także jako Broker) oświadcza, że:

1)     siedzibą Brokera jest miasto Bydgoszcz, adres: 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz;

2)    w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Broker wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia PUNU nr 894/00 z dnia 05.10.2000r., którego kopia znajduje się poniżej do wglądu oraz jest zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów pod numerem 00000801/U;

3)     istnieje możliwość weryfikacji Brokera w rejestrze brokerów na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/ poprzez wpisanie następujących danych dotyczących Brokera: numer zezwolenia (894/00);

4)     Broker nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu;

5)     udziałowcem Brokera nie jest zakład ubezpieczeń;

6)     wynagrodzenie Brokera stanowi prowizja (kurtaż brokerski) otrzymywany od zakładów ubezpieczeń, z którymi zawarte zostaną za pośrednictwem Brokera umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez Klienta. Kurtaż brokerski nie ma wpływu na wysokość opłacanej składki przez Klienta, stanowi wynagrodzenie brutto i przeznaczone jest na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń oraz na działalność bieżącą spółki.

 

Broker oświadcza, że Klientowi:

1)     będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana drogą elektroniczną na adres: broker@odys.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Brokera.

2)     będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana w drogą elektroniczną na adres broker@odys.pl jak również:

  1. w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Brokera albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.)
  2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Brokera.

3)     w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przysługuje prawo wniesienia reklamacji /skargi do zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowach ubezpieczenia

Broker udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu na udzielenie odpowiedzi wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Broker w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  2. wskazuje okoliczności,które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku niedotrzymania terminów (30/60 dni), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. Odpowiedzi na reklamację udziela się w postaci papierowej bądź drogą elektroniczną na wniosek Klienta.

 

Wszelkie spory mogące powstać między Klientem a Brokerem w związku
z wykonywaniem umowy zlecenia brokerskiego rozstrzygane będą polubownie. Przy rozstrzyganiu sporów brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu. Klientowi w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.